โรงเรียนสอนขับรถดีเด่น

โรงเรียนสอนขับรถดีเด่น

โรงเรียนสอนขับรถดีเด่น
โรงเรียนสอนขับรถดีเด่น

โรงเรียนสอนขับรถดีเด่น โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี เข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี  2558 จาก ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 29 กันยายน 2558 ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบไปด้วย

โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น
สนามฝึกหัดขับยูพีดี
สนามฝึกหัดขับยูพีดี