หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (ลากจูง) บ3

เรียนขับรถพ่วง หลักสูตรสอนขับรถ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (รถลากจูง)
หลักสูตรสอนขับรถลากจูง บ.3 ท.3 อายุ 22 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 หรือ บ2 ท2 มาแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมและฝึกหัดขับรถเพิ่มเติมอีก (26 ชั่วโมง) ระเบียบตามกรมการขนส่งทางบก

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
เรียนขับรถพ่วง

ภาคปฏิบัติใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานการขับรถลางจูง 5 ชั่วโมง
2. การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าต่างๆ 15 ชั่วโมง

ภาคทฤษฏีใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง

 1. ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง 3 ชั่วโมง
 2. การขับรถให้ประหยัดน้ำมัน 3 ชั่วโมง