เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา ยูพีดี โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รังสิต จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบและประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภาคบังคับของหน่วยราชการมามากกว่า 10 ปี เช่น พรบ. ประกันภัยรถ ,สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) บริการงานทะเบียนรถ ฯลฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ที่มีสนามสอนขับรถเอกชน รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองของกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรรหาครูฝึกมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ เมื่อเรียนจบหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแล้ว สามารถสอบใบขับขี่ที่สนามยูพีดี ได้เลย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไปให้ครบวงจร ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง อีกทั้งเวลาคืนทุนจะนานเพียงใด ยูพีดี มิได้คำนึงถึงผลกำไรทางธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม ในการสร้างผู้ขับขี่ให้มีทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของลูกหลานในสังคมไทยสืบต่อไป
เกี่ยวกับเรา-ยูพีดี
ปัจจุบันมีผู้กระทำความผิดและถูกจองจำเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ ทางกรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการหางานให้กับผู้ตัองขังทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังและสามารถประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนยังได้รับรางวัลปันผลไว้ใช้สอยระหว่างต้องโทษ อีกทั้งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมภายนอกพ้นโทษ เมื่อพ้นโทษจะได้อยู่กับสังคมภายนอกโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ เล็งเห็นความสำคัญ อีกทั่งเป็นการช่วยเหลือสังคม จึง เกี่ยวกับเรา-ยูพีดี จึงได้ร่วมโครงการส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานก่อสร้าง โดยเริ่มจากการนำนักโทษ ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี มาเพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และประสบการณ์ให้แก่นักโทษ ยังได้ลดหย่อน โทษ โดยการ ทำ 1 วัน ลดโทษ 1 วัน

จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

1.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
2.ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ให้รู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เบื้องต้น
4.ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
5.ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้

เกี่ยวกับเรา ยูพีดี โรงเรียน สอนขับรถ และ เรียนขับรถ ยูพีดี เป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัล โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนขับรถยนต์ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง สอบใบขับขี่ ได้ ในที่เดียวกัน มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ดังนี้

1.   ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้อง
2.   ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์
3.   ให้รู้จักการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น
4.   ให้มีวินัย และมีมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี

เมื่อ ผู้เรียน เรียนจนครบหลักสูตร สามารถนำความรู้ และทักษะในการขับรถยนต์ สอบผ่านและขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ตามระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบก และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยการสอนขับรถยนต์ มีหลักสูตรการสอนขับรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ  ห้องเรียนและห้องอบรม ห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรถจำลองการสอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ครูผู้ฝึกสอนชายและหญิง ชำนาญการสอนและมีประสบการณ์ สอนขับรถได้ทั้ง ไทย และสากล สนามฝึกหัดขับรถยนต์ สนามฝึกหัดขับรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก บรรยากาศร่มรื่นจำลองบรรยากาศเหมือนสภาพจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถยนต์ และใช้เป็นสนามสำหรับสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสนามสอบ รถยนต์ที่ใช้ในการสอนเป็นรถใหม่ มีอุปกรณ์ครบครันสะดวกและปลอดภัย