หลักสูตรการสอนรถบรรทุก 6-10 ล้อ

หลักสูตรสอนขับรถ บรรทุก 6-10 ล้อ หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก

สอนขับรถบรรทุก เรียนขับรถบรรทุก 6-10 ล้อ หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ.2 อายุ 20ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

  • การทดสอบปฏิกิริยา
    • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตา
    • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
    • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
    • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
สอนขับรถบรรทุก

ภาคทฤษฏีใช้เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ
6. ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น     
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย                                                                

สอนขับรถบรรทุก
สอนขับรถบรรทุก

ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 27 ชั่วโมง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ (รถเก๋งรถปิกอัพ และรถตู้)
2. การฝึกหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่าง ๆ                                         
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
(รถขนาดใหญ่)                                                                  
4. การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ    
5. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง